Sprawozdanie finansowe za 2023 to dokument, który musi zostać sporządzony w formie elektronicznej i podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Następnym etapem jest jego złożenie oraz zatwierdzenie drogą internetową. Gdzie i jak złożyć sprawozdanie finansowe? Do kiedy należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2023 rok? Te wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Sprawozdanie finansowe w 2024 – jak złożyć?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który od 1 października 2018 r. firmy składają wyłącznie w formie elektronicznej. Sporządzone, podpisane i wysłane musi zostać podpisane drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. 

Ustawodawca nie określa, jaki konkretnie rodzaj podpisu powinien wybrać przedsiębiorca do złożenia podpisu pod sprawozdaniem, ale w przypadku dołączania dodatkowych plików do sprawozdania wymagane jest opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprawdź podpis kwalifkowany

Te artykuły mogą Cię zainteresować:

Firmy wpisane do KRS składają e-sprawozdania 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie są wpisani do KRS, składają zeznanie z wykorzystaniem aplikacji e-Sprawozdania Finansowe przez przeznaczony do tego interfejs webAPI na stronie podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe.

Złożenie sprawozdania finansowego można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • za pośrednictwem eKRS
  • za pośrednictwem portalu S24

Składanie sprawozdania finansowego przez eKRS

Ta opcja jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wpisali swoją działalność do KRS. Sprawozdanie finansowe może złożyć osoba uprawniona do reprezentowania firmy, jeśli jej numer PESEL widnieje w KRS. Proces przeprowadza się w tzw. Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF).

Składanie sprawozdania finansowego przez portal S24

Odpłatne składanie sprawozdania finansowego dotyczy głównie spółek, w których członkami zarządu są cudzoziemcy bez numeru PESEL, czyli osoby, których numer PESEL nie widnieje w KRS. W tym przypadku raport z działalności firmy składa się przez portal S24 wraz z opłatą w wysokości 140 złotych.

Sprawozdanie finansowe 2024 – terminy

Roczne sprawozdanie należy sporządzić, podpisać, a następnie wysłać w terminie 15 dni. Samo zatwierdzenie powinno mieć miejsce nie później niż 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Jeżeli zatem Twój rok obrotowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, masz czas na złożenie sprawozdania finansowego do 15 lipca.

Sprawozdanie finansowe należy złożyć w podanym terminie nawet, jeśli nie zostało zatwierdzone. Po zatwierdzeniu raportu składamy go ponownie w ciągu 15 dni.

Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, spółki mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca 2024 r.Roczne sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca 2024 r. 15 lipca 2024 roku to złożenie sprawozdania w odpowiednim rejestrze sądowym.

Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2023 rok:

Termin Wydarzenie
do 31 marca 2024 roku sporządzenie sprawozdania finansowego
do 30 czerwca 2024 roku zatwierdzenie sprawozdania finansowego
do 15 lipca 2024 roku złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Sprawozdanie finansowe 2024 – kto je podpisuje?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa – jej aktywach, inwestycjach długoterminowych, rozliczeniach międzyokresowych, zapasach, a także pasywach. Dzień, w którym sporządza się sprawozdanie finansowe, nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia.

Sporządzone w elektronicznej postaci sprawozdanie finansowe musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdą jednostkę prowadzącą księgi rachunkowe. Nie ma znaczenia forma prowadzenia działalności gospodarczej. Kryterium stanowi metoda ewidencji przychodów i kosztów w firmie. Dlatego sprawozdania składać będą zarówno spółki kapitałowe, spółki osobowe czy jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzący księgi rachunkowe.

Sprawozdania podpisuje osoba reprezentująca podmiot, a także osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych, np. główny księgowy. Gdy organizacją kieruje wieloosobowy zarząd, sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie

Od dnia 1 stycznia 2022 r. możliwe jest jednak zastosowanie uproszczeń w podpisywaniu przez zarządy wieloosobowe. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wówczas sprawozdanie może podpisać przynajmniej jedna osoba, a pozostali członkowie tego organu składają oświadczenia, że sprawozdanie spełnia określone prawem wymagania.

Musisz podpisać sprawozdanie za 2023? ✍️ Zastąp obecne podpisywanie dokumentów na kwalifikowany podpis elektroniczny!
Kwalifikowany dostawca w UE. Zgodny z algorytmem XAdES. Moc prawna podpisu własnoręcznego.

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe 2024 – cudzoziemcy

Obcokrajowcy, którzy nie posiadają numeru PESEL, nie mogą korzystać z Profilu Zaufanego lub podpisu osobistego. W przypadku członków zarządu bez polskiego obywatelstwa, rozwiązaniem problemu jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Nie można wykluczyć sytuacji, że polskie urzędy nie będą w stanie pozytywnie zweryfikować podpisu wystawionego przez zagranicznego dostawcę. – Najlepiej skorzystać z pomocy certyfikowanego dostawcy usług zaufanych, który wystawi podpis elektroniczny na podstawie zagranicznego dokumentu tożsamości lub paszportu.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest dziś ogromnym ułatwieniem w pracy kancelarii prawnych obsługujących spółki, w których zarządach zasiadają obcokrajowcy. Wykorzystanie podpisu usprawnia finalizację spraw bez konieczności wizyty w samym urzędzie, jak również umożliwia terminowe składanie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego. Ułatwia również uzyskanie pełnomocnictwa dla kancelarii przy zakładaniu spółek w Polsce w imieniu osób przebywających poza jej granicami.

Sprawozdanie finansowe 2024 – podsumowanie

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa i musi być podpisane przez osobę reprezentującą podmiot oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych.  Termin na złożenie elektronicznych sprawozdań finansowych za 2023 rok upływa 30 czerwca 2024 roku. Sprawozdania finansowe muszą zostać podpisane elektronicznie, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. W przypadku korzystania jednocześnie z Profilu Zaufanego i podpisu kwalifikowanego, ważne jest zachowanie poprawnej kolejności podpisywania. Osoby posiadające podpis zaufany powinny podpisać sprawozdanie jako pierwsze, a następnie osoby z podpisem kwalifikowanym. Firmy wpisane do KRS składają e-sprawozdania za pośrednictwem portalu eKRS systemu S24, natomiast podatnicy niezarejestrowani w KRS składają zeznanie za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe.

Podczas składania sprawozdania finansowe należy pracować na jednym pliku oraz wprowadzać zmiany w pierwotnym pliku bez dodanego podpisu. Sprawozdanie finansowe zawiera informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa i musi być podpisane przez osobę reprezentującą podmiot oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku zarządów wieloosobowych istnieje możliwość, od 1 stycznia 2022 roku, że sprawozdanie może być podpisane przez jedną osobę, a pozostali członkowie składają oświadczenia o spełnieniu wymagań prawnych.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL, mogą skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeśli nie mogą korzystać z Profilu Zaufanego lub podpisu osobistego. W przypadku zagranicznych dostawców podpisów elektronicznych, najlepiej skorzystać z pomocy certyfikowanego dostawcy usług zaufanych, który wystawi podpis na podstawie zagranicznego dokumentu tożsamości lub paszportu.