Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i Rozporządzenia eIDAS, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Jako kwalifikowany dostawca usług zaufania podlegamy cyklicznym audytom potwierdzającym zgodność z międzynarodowymi wymogami dla usług zaufania.

Poniżej przedstawiamy aktualne certyfikaty dla poszczególnych usług.

  • Certyfikat Eurocert dla usługi Podpisu Kwalifikowanego
  • qualified signature

  • Certyfikat Eurocert dla usługi Pieczęci Kwalifikowanej
  • qualified signature for electronic seals

  • Certyfikat Eurocert dla usługi Kwalifikowanej Usługi Uwierzytelniania Witryn Internetowych
  • certificate for website authentication

  • Certyfikat Eurocert dla usługi Kwalifikowanego Znacznika Czasu
  • qualified time stamp