Świadczone przez nas usługi spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa i Rozporządzenia eIDAS, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Jako kwalifikowany dostawca usług zaufania podlegamy cyklicznym audytom potwierdzającym zgodność z międzynarodowymi wymogami dla usług zaufania.

Poniżej przedstawiamy aktualne certyfikaty dla poszczególnych usług.

    • Certyfikat EuroCert dla usługi Podpisu Kwalifikowanego

qualified signature

    • Certyfikat EuroCert dla usługi Pieczęci Kwalifikowanej

qualified signature for electronic seals

    • Certyfikat EuroCert dla Kwalifikowanej Usługi Uwierzytelniania Witryn Internetowych

certificate for website authentication

    • Certyfikat EuroCert dla usługi Kwalifikowanego Znacznika Czasu

qualified time stamp