Każde przedsiębiorstwo, które zamierza wziąć udział w większym przetargu na terenie UE, musi przygotować i złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Wymóg ten dotyczy postępowań przetargowych w wartości równej lub przewyższającej progi unijne. Obowiązek przygotowania JEDZ dotyczy wykonawców zamówienia, a także podwykonawców, którym powierza się jego część. 

Czym jest Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)?

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ang. European Single Procurement Document) to oświadczenie wykonawcy dla zamówień publicznych, które określa kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz kompetencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. Formularz do wypełnienia został ujednolicony i jest dostępny we wszystkich językach UE, co zdecydowanie ułatwia firmom dostęp do zamówień transgranicznych. 

Od 14 marca 2019 r., na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, można korzystać ze specjalnego, elektronicznego narzędzia ESPD, które wspiera zamawiających i wykonawców w przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Jest ono dostępne nieodpłatnie na stronie http://espd.uzp.gov.pl/.

Podpis elektroniczny do JEDZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypełniony formularz JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aby przekazać go zamawiającemu w formie cyfrowej. Niezbędny podpis z certyfikatem kwalifikowanym, który przyspiesza pracę z dokumentacją, można nabyć u dostawcy usług zaufania EuroCert.