Już w lutym 2024 roku startuje konkurs w ramach, którego firmy będą mogły skorzystać z dofinansowania ZUS na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Do uzyskania jest nawet 300 000 zł, a właściciele firm będą mogli zgłaszać od 27 lutego do 27 marca 2024 r. Zgodnie z regulaminem dofinansowania wniosek może być podpisany wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kup podpis kwalifikowany

Dofinansowanie ZUS na BHP 2024 – o konkursie

Program Dofinansowania ZUS płatników składek to konkurs z myślą o wsparciu projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, redukcję wypadków oraz ograniczenie chorób zawodowych. Celem jest promowanie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy poprzez finansowanie innowacyjnych rozwiązań, które skutecznie zminimalizują negatywne oddziaływanie czynników ryzyka na pracowników.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich podmiotów, które pragną przyczynić się do podniesienia standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Stanowi on wyjątkową okazję do otrzymania wsparcia finansowego dla inicjatyw, które zrewolucjonizują podejście do bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, przynosząc korzyści zarówno pracownikom, jak i całemu środowisku pracy.

Dotowane będą projekty, które zmniejszą zagrożenia związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, a także umożliwią redukcję niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

W konkursie można uzyskać nawet do 300 000 zł na działania inwestycyjne i inwestycyjno-doradcze. Minimalna kwota, o którą można się ubiegać, to 10 000 zł.

Dofinansowanie ZUS na BHP 2024 – do kiedy

Przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie od 27 lutego do 27 marca 2024 r.

Dofinansowanie ZUS na BHP 2024 – dla kogo

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Dofinansowanie ZUS na BHP 2024 – na co?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Wniosek o dofinasowanie ZUS 2024 a kwalifikowany podpis elektroniczny 

Zgodnie z oficjalną informacją ZUSu na podstawie § 6 ust. 11 regulaminu konkursu wniosek o dofinansowanie może być podpisany wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia eIDAS). Jak informuje Zakład Usług Społecznych Profil zaufany nie stanowi „kwalifikowanego podpisu elektronicznego”, w związku z tym nie może zostać użyty do podpisania wniosku o dofinansowanie.

Wypełniony wniosek w formie edytowalnej należy podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis musi zostać złożony w sposób zwizualizowany i musi istnieć możliwość jego weryfikacji. Tylko tak podpisany wniosek można złożyć w formie elektronicznej.

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie dysponują podpisem kwalifikowanym, mogą uzyskać go u dostawcy kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, jakim jest Centrum Certyfikacji EuroCert. Podpis ten jest podpisem komercyjnym, który służy do podpisywania dokumentów w formie cyfrowej. Jednocześnie usługa zapewnia moc prawną podpisu własnoręcznego, dzięki czemu znajduje o wiele więcej zastosowań – zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Potrzebujesz elektronicznego podpisu kwalifikowanego? ✍️ Kwalifikowany dostawca w Polsce. Podpis zgodny z profilami PAdES, XAdES. Moc prawna podpisu własnoręcznego.

Dowiedz się więcej

Podpis kwalifikowany to świetna inwestycja dla każdej firmy, nie tylko podczas okazjonalnego składania wniosków do instytucji administracji publicznej. Z jego pomocą można z łatwością przygotować i podpisać elektroniczne dokumenty firmowe, w tym umowy cywilno-prawne, e-faktury czy umowy z pracownikami, co znacznie skraca czas ich dostarczenia. E-podpis kwalifikowany to narzędzie niezbędne również w kontaktach z urzędami, np. podczas składania dokumentów przetargowych czy obsługi platform administracji publicznej. Umożliwia on także wprowadzenie do biznesu elektronicznego obiegu dokumentów zgodnego z trendem #paperless.

Podpis elektroniczny jest również znacznym ułatwienie w przypadku spraw prywatnych, ponieważ usługa pozwala na maksymalną oszczędność czasu i ograniczenie wizyt w urzędach, np. w przypadku spraw obywatelskich czy podczas składaniu wniosków o najróżniejsze świadczenia.

Nie masz jeszcze podpisu kwalifikowanego i potrzebujesz się dowiedzieć, jak szybko go uzyskać? Skontaktuj się z doradcą Centrum Certyfikacji EuroCert i wybierz rozwiązanie najlepsze dla ciebie i twojej firmy.